Myndigheter

Varbergs kommun

Tilläggsavtal februari 2017

På grund av kostnadsökningen för Varbergstunneln på 1 miljard 2016 så slöt Trafikverket, Varbergs kommun och Region Halland ett Tilläggsavtal i februari 2017 vilket innebar att Varbergs kommun skall betala 101 miljoner (totalt 399 miljoner) ytterligare och Regionen 73 miljoner (totalt 283 miljoner)

Tilläggsavtal

Detaljplaner

Varbergs kommun har utarbetat 2 detaljplaner för tunnelbygget, 1 plan för tunneldelen och 1 plan för norra + södra tunneldelen. Detaljplanerna godkändes av kommunfullmäktige den juni 2017 men har överklagats Om inte detaljplanerna har ”vunnit laga kraft” så kan Järnvägsplanen inte godkännas. Alla handlingar måste vara godkända innan byggstart. Tillåtlighetsprövningen för Varbergstunneln går ut 13 mars 2018!

Susvindsspåret

Trafikverket har ställt frågan till kommunen om behovet av industrispåret i framtiden eftersom spåret innebär stora kostnader för anslutning till projektet Varbergstunneln.
Hamn- och gatuförvaltningen utredde hösten 2013 framtiden för Susvindindustrispåret.
Kommunfullmäktige beslutade 2014 att avveckla Susvindspåret senast inom ett år. 2017 - Spåret är fortfarande kvar!

Källa: Sammandrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 20 maj 2014

Länkar

Detaljplaner för Varbergstunneln 2016
Detaljplan Västkustbanan bergstunneln
Projekt Varbetgstunneln

Region Halland

Tillägsavtal

Ett tilläggsavtal slöts i februari 2017 mellan Trafikverket, Varbergs kommun och Region Halland skall Regionen betala ytterligare 73 miljoner kronor (totalt 283 miljoner).

Av Region Hallands samfinansiering enligt regional infrastrukturplan på 283 miljoner kronor, fördelad på åren 2017-2021, förskotterar Region Halland högst 50 miljoner kronor som en del i kostanden för framtagande av järnvägsplan och nödvändiga delar av systemhandling under 2012 och 2013. Resterande belopp (278 miljoner) betalas ut vid byggstart.

Källa: Medfinansieringsavtal

Tilläggsavtal


Trafikverket

Ny lokal i Varberg sept 2017

Trafikverket i Varberg flyttade i september från Gamlebyskolan till Järnvägsstationen.

Nationell plan 2018 – 2029

Trafikverket lämnade i augusti in ett förslag till ny nationell plan 2018 – 2029 till regeringen. Varbergsprojektet är med i planen till en kostnad av 4 miljarder. Regeringen förväntas fatta beslut om planen under våren 2018. Läs om förslaget på Trafikverkets hemsida!

Järnvägsplan

Tyréns AB från Göteborg har huvudentreprenaden för projekteringen av dubbelspåret. De håller till i Gamlebyskolans lokaler där man kan få information.
Tyréns AB har upprättat en Järnvägsplan och sände den till Trafikverket i december 2016 för godkännande.

Entreprenörhandlingar

Under våren 2017 upprättar Tyréns tillsammans med Trafikverket entreprenadhandlingar, som skall sändas ut till entreprenörer. Eftersom det är ett komplicerat bygge så kan det vara svårt att få tag på lämplig (och villig!) entreprenör. Dessutom är det ont om kompetenta yrkesmän eftersom det är många stora byggen på gång.

Länkar

Trafikverket varbergstunneln
Järnvägsplan

Regeringen

Tillåtlighetsprövning

Regeringen godkände Tillåtlighetsprövningen för en tunnel under Varberg den 21 mars 2013. Den slutar gälla den 13 mars 2018 om inte alla tillstånd och handlingar är godkända.

Nationell plan 2018-2029

Trafikverket lämnade i augusti 2017 ett förslag på ny Nationell plan, 2018-2029 (budget för Sveriges alla infrastrukturprojekt) till regeringen. Regeringen förväntas fatta slutligt beslut om den nationella planen under våren 2018.

Konjunkturrådets rapport 2016. Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken.

"SNS Konjunkturråd 2016 identifierar klara skillnader mellan de mål som riksdagen har formulerat och den faktiska politiken. De pekar på betydelsen av att använda den samhällsekonomiska analysen för att på ett tydligt sätt jämföra kostnader för väg- och järnvägsprojekten med dess vinster i form av bland annat kortare restid, högre transportkvalitet, bättre miljö och minskade olycksrisker.

SNS film

Länkar

Nationell Transportplan 2018-2029
Nationell plan för transportsystemet 2014-2025