Miljö och säkerhet

Varberg blir en byggarbetsplats i ca 5 år om tunnelprojektet genomförs!

Det kommer att bli stora störningar under byggtiden med bl.a. buller, damm och vibrationer. Turister kan komma att undvika Varberg och detta tillsammans med minskat lokalt handlande innebär en stor risk för utslagna affärer i centrum. Handeln kanske aldrig återhämtar sig.

  • Förorenade massor deponeras vid befintlig deponi vid Getterön
  • Risk för saltvatteninträngning i brunnar och påverkan på brunnar pga. grundvattensänkning.
  • Risker med transporter av farligt gods och luftföroreningar under byggtiden.
  • Länsstyrelsen har enl. Miljöbalken beslutat att den planerade utbyggnaden kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Källa: Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning och Varbergs kommuns program för detaljplaner

Trafikkaos

  • Västra Varberg kommer att drabbas av en kaosliknande trafiksituation under tunnelbyggtiden. Västra Vallgatan stängs av vid Gallerian och trafiken leds ner över järnvägen. Trafiken i Varberg är redan idag ansträngd och kommer att bli katastrofal om och när tunneln byggs.
  • Pendlare som behöver bil till och från stationen får en helt ohållbar situation. Detta problem kvarstår också efter det att tågtunneln är färdigbyggd. Risk för att man tappar tågresenärer!
  • Under byggtiden så stannar kollektivbussar långt från stationen.
  • Huvudstråk för trafik till stationen leds över Getteröbron.

Godstrafiken

När man pratar om järnvägstrafiken så talas det oftast om de som pendlar. En lika viktig faktor är godstrafiken, som kommer att öka i framtiden om klimatmålen skall nås. "Järnvägen trafikeras idag med 120 tåg/dygn , varav 40 av dessa är godståg.", "Trafikmängden tågtrafik är grundad på Trafikverkets framtidsprognoser år 2020 för berörd järnvägssträcka, Västkustbanan och Viskadalsbanan. Prognosen för tågtrafiken är 127 passagerartåg/dygn och 75 godståg/dygn vilket ger totalsumman 202 tåg/dygn.

Källa: Sammanträdesprotokoll 2014-02-03 Miljö- och Hälsoskyddsnämnden sid 9.

Klimatförändringar

En orsak till fördyringen av tunnelprojektet är att tråget, dvs. sträckningen norr om tunnelöppningen måste förses med väggar på tre meter och en port i norra änden som kan stängas vid en eventuell översvämning. Väggarna ska kunna byggas på till 5 meter om havsstigningen ökar. Tunneln byggs som en hängmatta då ställs det höga krav på pumpar. Lägsta punkten är under Varbergs torg. En tågtunnel under Varberg medför kontinuerligt höga drifts- och underhållskostnader.

Tunnelprofilen

Tunneln mynnar ca 10 m under havsytan där stationen är belägen och spåren stiger sedan sakta i ett ca 900 m långt tråg upp till marknivå vid Getteröbron. Alla tåg måste alltså gå i en lutning, som man byggt bort i Hallandsåsen!

En tunnel innebär risk för sabotage och självmord. Räddningsinsatser försvåras! Detta är något som måste accepteras om en tunnel är det enda realistiska alternativet, men så är ej fallet i Varberg.