Historik

2017

Augusti: Ny nationell plan 2018-2029
Juni: Detaljplanerna för tunnelbygget överklagas
April: Grov kostnadskalkyl för Östra Spåret ca 2 miljarder
Februari: Nytt Tilläggsavtal mellan Trafikverket, Varbergs kommun och Regionen p.g.a. kostnadsökning på 1 miljard för Varbergstunneln

2016

Trafikverket meddelar i februari att tunnelkostnaden har ökat med 1 miljard kronor p.g.a. högre krav på klimat-anpassning och säkerhet. Trafikverket ställde ut järnvägsplanen på Komedianten och cirka 50 synpunkter lämnas. Pendeltågens placering i tråget diskuteras. Kommunen ställde ut två detaljplaner över tunneln.

2015

Detaljplanerna för tunnelbygget är numera 2 st: 1 detaljplan för norra och södra delen och 1 detaljplan för tunneln. Räddningstunnlar planeras numera mynna i Breared och taxiparken (inte Påskbergs-vallen.)

2014

Trafikverket har upphandlat Thyréns i Gbg som huvudkonsult för järnvägsplanen. Markundersökningar genomfördes. Vbgs kommun arbetar med 6 detaljplaner. Trafikverket medger en felräkning på 20 miljarder för underhåll av järnvägsnätet! Kostnaden för tunneln idag är ca 4 miljarder

2013

21 mars gav regeringen tillåtlighet för utbyggnad av dubbelspåret Varberg–Hamra. Statens budget för 2012-2025 är 522 miljarder till underhåll och utbyggnad av både vägar och järnvägar.

2012

Trafikverket återtar sin ansökan om förskottering. Tunnelbygget fördröjs igen.

2011

Riksrevisionen förkastar tunnel bygget under Varberg som icke samhälls nyttigt.

2010

Åsa Torstensson meddelar att tunnelprojektet under Varberg är med i investerings planen för 2010-2021. Regeringen har dock inte gett tillåtlighetsprövning.

2009

Tunnelprojektet än en gång utanför långtidsplanen. Fullmäktige höjer insatsen till 290 miljoner kronor. Tunnelkostnad 3 miljarder!

2008

Projektet har blivit dyrare bl.a. p.g.a. EU-krav. 1,8 miljarder. Kommunen erbjuds bidraga med 200 miljoner.

2004-2008

Banverket skjuter gång efter annan fram Tunnelbygget under Varberg till förmån för andra mer angelägna projekt.

2001

Banverket meddelar att ett tunnelbygge under Varberg är enda alternativet för ett dubbelspår i Varberg.

1996

Kommunen och Banverket prioriterar ett tunnelbygge under Varberg. De undertecknar ett principavtal. Beräknad byggplan 1998-2007.

1988

Kommunfullmäktige förordnar ett dubbelspår genom staden. Banverket samtycker. Föreningen Östra Spåret bildades.

1986

Diskussionen om Varbergs dubbelspår börjar.